3D creatives is onderdeel van 

Algemene Voorwaarden 3D creatives

Versie 07 februari 2024

Bij het gebruik maken van de diensten van 3D Creatives gaat u automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. ‘De ontwerper’: de maker van het object. 3D Creatives, onderdeel van JH Creatives NL (ook wel JH Creatives). Gevestigd te Vierlingsbeekseweg 1, 5825AS, Overloon. Ingeschreven in het handelsregister van KvK te Eindhoven onder KVK nummer 82422184 en Vestigingsnummer: 000048655724.
1.2. ‘De klant’ of ‘de opdrachtgever’: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die met 3D Creatives een overeenkomst aangaat.
1.3. ‘Het product’: het werk of object dat nader is aangeduid in de overeenkomst tussen 3D Creatives en de klant.
1.4. ‘Opdracht’: het verzoek van de klant, gericht aan 3D Creatives, om tegen betaling bepaalde werkzaamheden te verrichten of een bestelling te leveren.
1.5. ‘Bestelling’ of ‘Aankoop’: het aanschaffen van één of meerdere producten of het plaatsen van een opdracht voor het maken van één of meerdere producten.
1.6. ‘Offerte’ of ‘prijsopgave’: de opgave van de door 3D Creatives te verrichten werkzaamheden met de daaraan verbonden kosten.
1.7. ‘Factuur’: de factuur voor de geleverde of te leveren diensten en/of goederen.
1.8. ‘De overeenkomst’: de tussen ontwerper en klant tot stand gekomen afspraken ter uitvoering van een opdracht.
1.9. ‘Overmacht’: onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van de opdrachtnemer kan worden gevergd (bijv. werkstakingen, overlijden, brand, vervoer, stremming, molest)

Artikel 2 - Toepasselijkheid en aanpasbaarheid van de Algemene Voorwaarden

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, bestellingen, opdrachten, aanbiedingen, facturen en offertes, gesloten met of uitgebracht door 3D Creatives.
2.2. De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.
2.3. 3D Creatives houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden aan te passen als zij dit nodig acht.

Artikel 3 – Overeenkomst, offerte en bevestiging

3.1. Bij een aankoop van een product of het plaatsen van een opdracht worden de gegevens van de klant, de wijze van betalen, de wijze van aflevering en overige bijzonderheden overeengekomen.
3.2. Een overeenkomst komt tot stand nadat 3D Creatives een opdracht van opdrachtgever heeft aanvaard en dit schriftelijk of mondeling is bevestigd. Mondelinge opdrachten dient de opdrachtgever per omgaande schriftelijk te bevestigen aan 3D Creatives.
3.3. Schriftelijke offertes die benoemd zijn als zijnde offertes zijn vrijblijvend en 14 kalenderdagen geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene verandering van de werkzaamheden. Prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswegen. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.4. In een offerte gedaan aanbod dient binnen 14 kalenderdagen door de opdrachtgever schriftelijk te worden aanvaard.
3.5. Tenzij anders vermeld zijn alle opgegeven prijzen uitgedrukt in euro’s en inclusief de wettelijk geldende BTW. Indien er sprake is van bijkomende kosten zijn de opgegeven prijzen exclusief bijkomende kosten.
3.6. Prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals die ter zake van BTW kunnen aan de klant worden doorberekend.
3.7. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst een wijziging optreedt in een voor 3D Creatives prijsvormende factor, waardoor de kostprijs voor de dienstverlening hoger wordt dan op het moment van totstandkoming van de overeenkomst kon worden voorzien, is 3D Creatives gerechtigd deze prijsverhoging door te berekenen aan de opdrachtgever. 3D Creatives maakt er bij de opdrachtgever melding van als dit aan de orde mocht zijn.
3.8. Indien de opdrachtgever een variant op het eerste ontwerp, ofwel één of meerdere nieuwe ontwerpen verlangt, worden deze extra werkzaamheden afzonderlijk aan hem in rekening gebracht.
3.9. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.10. In het geval van een opdracht op locatie, of de bezorging van een product, worden er reiskosten (€0,21 ct/km) berekend voor iedere kilometer boven 10 kilometer gerekend vanaf Vierlingsbeekseweg 1 te Overloon. Ook worden er rieskosten (€0,30 ct/km) voor de reistijd berekend voor iedere kilometer boven 50 kilometer gerekend vanaf Vierlingsbeekseweg 1 te Overloon. De berekening voor de reiskosten voor een afstand tussen 10 en 50 km is als volgt: 2 * (afstand in km – 10) * 0,21. De berekening voor de reiskosten voor een afstand boven de 50km is als volgt: 2 * (afstand in km – 10) * 0,21 + 2 * (afstand in km – 50) * 0,30.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

4.1. 3D Creatives zal zich inspannen een opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever tevredenstellend resultaat. Voor zover noodzakelijk zal 3D Creatives de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. De opdrachtgever is dan in staat aanpassingen of wensen te kennen te geven.
4.2. De inhoud van de overeenkomst die door de partijen is gesloten, kan door de partijen in onderling overleg worden gewijzigd. Een overeengekomen wijziging van de overeenkomst wordt door 3D Creatives schriftelijk bevestigd. Na schriftelijke bevestiging zijn de partijen aan de wijziging gebonden.
4.3. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat deze is overgegaan tot betaling voor de uitvoering van de overeenkomst, mits deze de hierdoor voor 3D Creatives ontstane schade vergoedt. Onder schade worden in ieder geval begrepen de kosten die 3D Creatives reeds ter voorbereiding heeft gemaakt.
4.4. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door 3D Creatives mogelijk te maken.

Artikel 5 – Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

5.1. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan 3D Creatives.
5.2. Ontwerpen – in welke vorm ook – blijven het geestelijk eigendom van de ontwerper, met het uitsluitend recht op openbaarmaking en exploitatie. Ontwerpen blijven ook het materiële eigendom van de ontwerper, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De ontwerper levert zijn ontwerp(en) uitsluitend om een indruk te geven van een nog te leveren c.q. uit te voeren opdracht.
5.3. Na het voltooien van de opdracht hebben de opdrachtgever noch de ontwerper jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, met uitzondering van de overeengekomen bewaartermijn in het “privacy en toestemmingsformulier”.
5.4. Het materieel eigendom van het object geeft de eigenaar niet het recht tot vermenigvuldiging of reproductie of enige andere vorm van exploitatie. Ingevolge de Auteurswet is dit laatstgenoemde recht uitsluitende aan de ontwerper – de maker van het object – voorbehouden, tenzij vooraf en tegen een bepaald honorarium, nadrukkelijk en schriftelijk anders met de ontwerper is overeengekomen.

Artikel 6 – Gebruik en licentie

6.1. 3D Creatives heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de opdracht te gebruiken voor zijn eigen publiciteit, promotie of social-media, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 7 – Bijkomende kosten en aflevering

7.1. Indien ten behoeve van een in opdracht vervaardigd object bijkomende kosten gemaakt dienen te worden die niet gespecificeerd zijn in de opdrachtomschrijving dan komen deze kosten ten laste van de opdrachtgever.
7.2. Alle hulpmiddelen/materialen, productiemiddelen en tussenproducten behoren bij de inventaris van 3D Creatives en blijven diens eigendom, ook wanneer zij aan de opdrachtgever op rekening zijn gesteld. 3D Creatives is niet verplicht tot bewaring daarvan, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Indien is overeengekomen, dat deze bewaard moeten worden, is 3D Creatives gerechtigd daarvoor bewaar-, opslag- en verzekeringskosten in rekening te brengen.
7.3. Tenzij anders overeengekomen, geschied de aflevering van objecten als volgt:
7.3.1. Het (laten) ophalen van het object door de klant;
7.3.2. Het verzenden van het object via een derde partij (Bijv. PostNL).
7.4. Aflevering van het object geschiedt op de wijze zoals overeengekomen in de overeenkomst.
7.5. Mits het een opdracht betreft is de klant verplicht het object gemaakt in opdracht af te nemen.
7.6. Na oplevering of verzending is het werk voor risico van de opdrachtgever.
7.7. Betaling van het object en eventuele meerkosten -waaronder verzendkosten, reiskosten, verblijfskosten of verzekeringskosten- gaat altijd vooraf aan aflevering.
7.8. In geval van verzending wordt een object altijd aangetekend en verzekerd verzonden. Verzendkosten of koerierskosten zijn voor kosten van de opdrachtgever. Na het moment van verzenden is 3D Creatives op geen enkele manier aansprakelijk voor enige vorm van beschadiging aan het object.
7.9. Het (laten) ophalen van het object gaat ten alle tijden in overleg en op afspraak.
7.10. Indien is overeengekomen dat 3D Creatives het werk aflevert bij de opdrachtgever, is 3D Creatives gerechtigd vervoers-, reis-, verblijfs- en verzekeringskosten in rekening te brengen.
7.11. De met 3D Creatives overeengekomen leveringstermijn is door de opdrachtgever steeds als bij benadering en nimmer als volstrekte termijn aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk met 3D Creatives is overeengekomen.
7.12. Indien door welke oorzaak ook, levering van een object door de opdrachtgever wordt vertraagd, is 3D Creatives gerechtigd om over het totaal van de overeengekomen prijs, ofwel het nog resterende eindbedrag mét de daarbij komende kosten te beschikken en de rekening aan de opdrachtgever te presenteren op het einde van de overeengekomen leveringstermijn. Indien de leveringstermijn vooraf niet nadrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, dan is 3D Creatives gerechtigd zijn rekening te presenteren onmiddellijk na het verstrijken van de normaal benodigde tijd voor het gereedmaken van object.
7.13. 3D Creatives is gerechtigd bewaar-, opslag- en verzekeringskosten in rekening te brengen over de periode vanaf het einde van de overeengekomen leveringstermijn tot aan het moment waarop de door de opdrachtgever de daadwerkelijke levering is mogelijk gemaakt.

Artikel 8 – Opzegging en ontbinding

8.1. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. In het geval van zulke opzegging zal hij de voor het gehele werk geldende prijs moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor 3D Creatives uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door 3D Creatives reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door 3D Creatives te maken kosten, wordt de door de opdrachtgever de verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die 3D Creatives over het gehele werk zou hebben gemaakt.
8.2. Indien een overeenkomst door de opdrachtgever wordt teruggenomen, terwijl 3D Creatives reeds in een gevorderd stadium is gekomen met voorbereiding, uitvoeringswerkzaamheden en/of verbintenissen met derden, zal de opdrachtgever gehouden zijn, de gehele som van alle kosten die bij het tot stand komen van object betrokken zijn, aan 3D Creatives te voldoen.
8.3. Indien de gegeven omstandigheden waaronder de opdrachtovereenkomst werd gesloten zich zodanig wijzigen, dat 3D Creatives uit artistieke of materiële overwegingen geen mogelijkheden meer ziet, de oorspronkelijk bedoelde opdracht naar behoren uit te voeren, is hij gerechtigd de overeenkomst op te zeggen en te annuleren, echter met behoud van zijn recht, de tot op dat moment gemaakte kosten voor zijn verrichte werkzaamheden in rekening te brengen.
8.4. Indien 3D Creatives door overmacht haar verplichtingen volgens de opdrachtovereenkomst niet kan nakomen, worden deze verplichtingen uitgesteld tot de overmacht toestand is geëindigd. Als 3D Creatives na drie maanden nog niet in staat is haar verplichtingen na te komen en de levering van het werk geen langer uitstel toestaat, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, waarbij hij/zij is gehouden tot betaling van de tot dat moment door 3D Creatives verrichte werkzaamheden met de daarbij komende kosten.
8.5. Door uitstel van betaling of faillissement van de opdrachtgever, is 3D Creatives gerechtigd de opdracht overeenkomst onmiddellijk en per aangetekende brief op te zeggen, onder toevoeging van de rekening voor de tot dat moment ontstane kosten van en voor zijn verrichte werkzaamheden.

Artikel 9 – Garanties en vrijwaringen

9.1. De opdrachtgever vrijwaart 3D Creatives voor alle aanspraken van derde voortvloeiend uit de toepassing of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
9.2. De opdrachtgever vrijwaart 3D Creatives voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen, gegevens of foto’s die bij uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 10 – Klachten

10.1. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 kalenderdagen na aflevering van de opdracht schriftelijk door de opdrachtgever aan 3D Creatives te worden meegedeeld. Bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard leidt deze tot verlies van dit recht.
10.2. De opdrachtgever wordt geacht akkoord te gaan met het geleverde product, als 3D Creatives binnen de termijn van 14 kalenderdagen geen klachten heeft ontvangen. Indien in een bijzonder geval die termijn voor de opdrachtgever verlenging behoeft, zal 3D Creatives naar redelijkheid een langere termijn van nog eens 14 kalenderdagen toestaan.

Artikel 11 – Geschillen

11.1. Een geschil tussen de koper/opdrachtgever en 3D Creatives is aanwezig als één van beiden verklaart dat zulks het geval is.
11.2. Voor alle geschillen die tussen de opdrachtgever en 3D Creatives, diens erfgenamen of rechthebbenden mochten zijn ontstaan, kan overeengekomen worden deze voor te leggen aan een arbitragecommissie, die de geschillen kan beslechten door een voor beide partijen bindend advies. De evenredige samenstelling van de arbitragecommissie zal tenminste bestaan uit:
11.2.1. één vertegenwoordiger van de organisatie die deze leveringsvoorwaarden heeft uitgegeven;
11.2.2. één vertegenwoordiger van de opdrachtgever, en;
11.2.3. een onafhankelijke en erkende jurist als voorzitter.
11.3. Indien arbitrage niet gewenst wordt, beslist de gewone burgerlijke rechter.

Artikel 12 – Betaling en incassokosten

12.1. Betaling door de klant geschiedt:
12.1.1. Contant, waaronder pinbetalingen en betaling met creditcard;
12.1.2. Op basis van een factuur.
12.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Door het enkele verstrijken van deze termijn is de klant in verzuim en is de klant vanaf de datum van het intreden van het verzuim wettelijke rente verschuldigd.
12.3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, een gedeelte van een maand tot een maand rekenend.
12.4. Gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de vervallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom.
12.5. Zolang de klant niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan, behoudt 3D Creatives zich de eigendom van het product voor. In dat geval gaat de eigendom op de klant over, zodra de klant aan al zijn verplichtingen jegens 3D Creatives heeft voldaan.
12.6. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot opschorting of verrekening van het door hem aan 3D Creatives verschuldigde.
12.7. Indien de opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van redenen aan 3D Creatives kenbaar te maken. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
12.8. Alle kosten van inning komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op vijftien procent van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van € 500,- per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra de incasso door 3D Creatives uit handen is gegeven, zonder nader bewijs in rekening worden gebracht en door opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1. 3D Creatives is niet aansprakelijk voor:
13.1.1. Fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld;
13.1.2. Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de opdracht indien deze hun oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en materialen;
13.1.3. Fouten of tekortkomingen in de opdracht indien de opdrachtgever tijdens het proces in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.

Artikel 14 – Overmacht

14.1. In geval van overmacht heeft 3D Creatives het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de klant uit dien hoofde enig recht of vergoeding van schade, kosten of interesten kan doen gelden. 3D Creatives zal de klant direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beide partijen bevredigend alternatief aan te bieden.
14.2. 3D Creatives zal elke dienst naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden in te schakelen.

Artikel 15 – Overige bepalingen

15.1. Op de overeenkomst en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen de klant en 3D Creatives is Nederlands recht van toepassing.
15.2. De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

© JH Creatives NL | Alle Rechten Voorbehouden

© 2023 JH creatives